Y         I          N

Kraft schöpfen im eigenen Potenzial

 

* Yin-Body Coaching

* Watsu®

* Yin Paarberatung

 

ANNETT MAY

 

Mobil: 0174-9179056

may@yin-shiatsu.de